Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Zápisy absolventů zahraničních VŠ

Kritéria stanovená Českou advokátní komorou pro posouzení, zda je absolvované zahraniční právnické vzdělání srovnatelné s českým ve smyslu § 5 odst. 1 písm. b) bodu 2 a § 37 odst. 1 písm. b) bodu 2 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o advokacii).

          Podle § 5 odst. 1 písm. b) bodu 2 a § 37 odst. 1 písm. b) bodu 2 zákona o advokacii platí, že Česká advokátní komora zapíše do seznamu advokátů, resp. seznamu advokátních koncipientů žadatele, který získal vysokoškolské vzdělání v oboru právo studiem na vysoké škole v zahraničí, 

- pokud je takové vzdělání v České republice uznáváno za rovnocenné vysokoškolskému vzdělání v oboru právo v magisterském studijním programu na vysoké škole v České republice na základě mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána nebo 

- pokud bylo takové vzdělání uznáno podle zvláštního právního předpisu

a současně takové vzdělání odpovídá obsahem a rozsahem obecnému vzdělání, které lze získat v magisterském studijním programu v oboru právo na vysoké škole v České republice.

V souladu s citovanými ustanoveními zákona o advokacii, nálezem Ústavního soudu II. ÚS 443/16 a rozsudkem Nejvyššího správního soudu 2 As 305/2020 stanoví Česká advokátní komora následující kritéria pro posouzení, zda je absolvované zahraniční právnické vzdělání srovnatelné s českým:

a) Míra znalostí relevantních oblastí práva

          Vzhledem k tomu, že zahraniční vysokoškolské vzdělání v oboru právo se může od tuzemského vzdělání podstatně lišit, je uchazeč povinen doložit rozsah a obsah jednotlivých předmětů vyučovaných v rámci daného studijního programu na zahraniční vysoké škole. Dokládá se rozhodnutím některé z právnických fakult vysoké školy v České republice o srovnatelnosti zahraničního studijního programu s požadavky magisterského studijního programu „Právo a právní věda“, event. Osvědčením o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace v České republice vydaným Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy České republiky.

          Prokázat požadovanou míru znalostí relevantních oblastí práva může každý uchazeč rovněž předložením dokladů o absolvování mimořádného studia na právnické fakultě v České republice s vykonáním zkoušek z předmětů Trestní právo, Správní právo, Obchodní právo, Ústavní právo a státověda, Občanské právo hmotné a Občanské právo procesní.

b) Úroveň získaného zahraničního vzdělání

          Při posuzování, zda je zahraniční právnické vzdělání srovnatelné se vzděláním získaným na právnické fakultě v České republice, hodnotí Česká advokátní komora úroveň zahraničního vzdělání zejména podle vědeckých publikací, výzkumů, programů a jiných odborných projektů, na kterých se zahraniční vysoká škola podílí nebo které pořádá. Přihlíží rovněž k obecně dostupným referencím o této škole a informacím o vysokoškolských pedagozích, kteří na dané vysoké škole působí, včetně jejich publikační činnosti.

c) Míra právních dovedností

          Míru právních dovedností žadatel osvědčuje tím, jak se orientuje v právní problematice a v českém právu. Dokládá se informacemi o účasti žadatele na právních jednáních, písemnými právními dokumenty, jež žadatel zpracoval, informacemi o dalších právních krocích, kterých se žadatel zúčastnil nebo na kterých významným způsobem participoval a při kterých osvědčil znalost českého práva.


 

Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi