Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Zápis, změny

Zápis

Zápis do seznamu advokátních koncipientů je možný nejdříve ke dni podání kompletní žádosti prokazující splnění podmínek stanovených v § 37 odst. 1 zákona o advokacii. Tento den však nesmí předcházet dni vzniku pracovního poměru.

K žádosti o zápis je třeba předložit: 

• žádost o zápis + čestné prohlášení, ke stažení ZDE 
• výpis z rejstříku trestů
• kopii pracovní smlouvy (smlouva musí obsahovat: druh práce - advokátní koncipient, týdenní pracovní doba - 40 hodin)
• ověřenou kopii diplomu a dodatku k diplomu nebo potvrzení o  absolvovaném vysokoškolském studiu (magisterském, v oboru právo) ve smyslu § 57 odst. 5 písm. c) zákona o vysokých školách, v platném znění.
• ověřenou kopii diplomu (další tituly)

Změna školitele

V případě změny školitele:
• pracovní poměry časově navazují, doložit:  
- vyplněný dotazník změn koncipienta, ke stažení ZDE                        
- kopie dohody o rozvázání pracovního poměru
- kopie nové pracovní smlouvy

• pracovní poměry nenavazují, doložit:                                      
- žádost o vyškrtnutí, ke staženíZDE
- kopie dohody o rozvázání pracovního poměru
- žádost o zápis + čestné prohlášení, ke stažení ZDE
- výpis z rejstříku trestů
- kopie pracovní smlouvy

• pracovní poměr  je sjednán na dobu určitou:            
- kopii dodatku o změně  prac. poměru na další časové  období nebo na dobu neurčitou nebo kopii nové pracovní smlouvy

 

Změna matričních údajů

Doložit písemnou žádost nebo dotazník změn koncipienta (ke stažení ZDE) v případě změny jména nebo příjmení doklad osvědčující tuto skutečnost (např. oddací list), v případě získání dalších titulů ověřenou kopii diplomu.

 

Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi