Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

 • FOO
 • FOO
 • FOO

Zápis

Zápis do seznamu advokátů je možný nejdříve ke dni vykonání advokátního slibu, nejpozději do 3 měsíců po složení slibu. Zápisu předchází povinnost splnění podmínek daných v ust. § 5 odst. 1 ZA a doložením následujících dokumentů, pro uvedené žadatele:

 1. Adv. koncipienti po složení advokátní zkoušky
  • žádost o složení slibu a zápis do seznamu advokátů, žádost ke stažení ZDE
  • čestné prohlášení o bezúhonnosti (součást žádosti)
  • výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíce od data slibu)
  • vyplněný formulář s údaji do matriky ZDE a ZDE
    
 2. Žadatelé, kteří složili advokátní zkoušku, ale již nejsou v pracovním poměru jako adv. koncipienti
  • žádost o složení slibu a zápis do seznamu advokátů, žádost ke stažení ZDE
  • čestné prohlášení o bezúhonnosti (součást žádosti)
  • výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců
  • vyplněný formulář s údaji do matriky ZDE a ZDE
    
 3. Žadatelé, kteří složili jinou odbornou zkoušku, pokládanou za zkoušku advokátní
  • žádost o složení slibu a zápis do seznamu advokátů, žádost ke stažení ZDE
  • čestné prohlášení o bezúhonnosti (součást žádosti)
  • výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců
  • ověřené fotokopie vysokoškolských diplomů v oblasti práva
  • ověřenou fotokopii osvědčení o příslušné odborné zkoušce
  • vyplněný formulář s údaji do matriky ZDE a ZDE
    
 4. Zahraniční advokáti, kteří složili uznávací zkoušku v ČAK
  • žádost o složení slibu a zápis do seznamu advokátů (žádost ke stažení ZDE, FORM IN EN) s uvedením adresy budoucího sídla AK v ČR
  • osvědčení o uznávací zkoušce z ČAK
  • vyplněný formulář s údaji do matriky ZDE
    
 5. Žadatelé o zápis do seznamu evropských usazených advokátů
  • žádost s uvedením adresy budoucího sídla AK v ČR a datem zápisu
  • doklad o tom, že žadatel je státním příslušníkem některého z členských států EU nebo členských států Dohody o evropském hospodářském prostoru
  • doklad osvědčující oprávnění poskytovat právní služby v domovském státě s ověřeným překladem do češtiny
  • doklad o pojištění pro případ odpovědnosti za škodu, způsobenou poskytováním právních služeb, včetně potvrzení, že toto pojištění se vztahuje i na činnost evropského advokáta na území ČR


Advokátní sliby

Nejbližší termín konání advokátních slibů je stanoven na 7. června 2024.

Žádosti o složení slibu a zápis do seznamu advokátů doručte společně se všemi přílohami nejpozději do 22. května 2024 na adresu: Odbor matriky ČAK, Národní 16, 110 00 Praha 1, event. osobně do podatelny ČAK Národní 16, Praha 1, příp. prostřednictvím datové schránky.

Žádosti o zápis doručené odboru matriky ČAK po 22. květnu již nemohou být zpracovány k výše uvedenému termínu slibu.


    

 

Žádost o složení slibu a zápis do seznamu advokátů + Čestné prohlášení, pdf 198kB
Žádost o složení slibu a zápis do seznamu zahraničních advokátů, pdf 200kB
Application form for admission to the register of Lawyers, pdf 229kB
Information form for registered Lawyers, pdf 152kB
Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi