Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Veřejná vyhláška - uložení písemnosti, Mgr. Alexander Borovik

Česká advokátní komora, Národní třída 16, 110 00 Praha 1

Veřejná vyhláška
uložení písemnosti podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů

 

Česká advokátní komora oznamuje, že ode dne 29. 11. 2017 je uložena v budově České advokátní komory, Národní třída 16, Praha 1, k převzetí tato písemnost:

adresát: Mgr. Alexander Borovik, advokát s pozastaveným výkonem advokacie, posledně bytem Řipská  1055/14, 130 00 Praha 3, písemnost (sdělení podle § 8 odst. 1 písm. d) zákona o advokacii ze dne 21. 11. 2017), čj. 03.34-000084/17-001.

Jelikož je adresát na České advokátní komoře nahlášené adrese svého bydliště v ČR neznámý a tudíž mu písemnost nemůže být řádně doručena, může si tuto písemnost vyzvednout v úředních hodinách:

pondělí až čtvrtek 8.00 – 16.45 hod.
pátek 8.00 – 15.30 hod.

Poučení:  Nebude-li uvedená písemnost vyzvednuta do 15 kalendářních dnů ode dne vyvěšení, považuje se poslední den této lhůty v souladu s ustanovením § 25 odst. 2 správního řádu za den doručení.

V Praze dne 29. 11. 2017

                                                     JUDr. Ladislav Krym v.r.
                                                      tajemník ČAK

Datum vyvěšení: 29. 11. 2017
Sejmuto dne:

Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi